Sektörler

Etik Kurallar Ve İş Ahlakı

Etik Kurallar Ve İş Ahlakı
MLA LOJİSTİK bünyesinde tüm faaliyetler, yasal mevzuat, ana sözleşme, iç düzenlemeler ve kurumsal politikalar esas alınarak yürütülür. Kayıt dışı faaliyet yapılmaz. İş kayıtlarının doğruluk ve tutarlılığı esastır.
Etik olarak doğru olanı yapmanın, müşterilerimize, birbirimize ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yolunu gösteren temel değerlerimiz Dürüstlük, Müşterilerimize ve topluma mümkün olan en üstün hizmeti sunma gayretinde olmak ve Birbirimize karşı saygı duygusunu, nezaket ve destek ortamını güçlendirmek ve yaşatmaktır.
Hedefimiz, kurumsal yapı ve kimliğin itibarını en yüksek düzeyde tutmak ve etik kuralların her birimlerce içselleştirilmesini sağlamaktır.
Müşteri, tedarikçi ve iş ilişkisine girilen tüm kişi ve kurumlarla dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunulmaz, rakipler kötülenmez, yanıltıcı reklam yapılmaz.
Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler, çalışanların kişisel bilgileri ve müşterilere ait bilgiler gizli tutulur.
Şirketimiz tarafından, Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) kapsamında bünyemizde gerekli denetimler sağlanmaktadır.
MLA LOJİSTİK olarak kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmekteyiz. Personel bilincinin geliştirilmesi ve teknik yetkinliğin sağlanması için gereken eğitimlerin alınmasını destekler, bütün personelin Bilgi Güvenliğinden haberdar olması ve buna uygun hareket etmesi için gereken faaliyetleri uygular, Bilgi güvenliği bilinçlendirme çalışmalarına rağmen insan kaynaklı kasıtlı tehditlerin gerçekleşmesi durumunda disiplin sürecinin çalıştırılacağını garanti ederiz.


Şirketçe yapılan bağışlar, menfaat sahipleri ve kamuya usulünce duyurulur.
İşle ilgili kararlarda şirket çıkarları gözetilir, bireysel ve ailevi kaygı ve menfaatler göz önüne alınmaz.
Şirket harcamalarına azami özen gösterilir, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket edilir.
Görevler her düzeyde eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yerine getirilir.
Çalışanlar arasında karşılıklı saygı, güven ve işbirliği esastır.
Tüm çalışanlar kurumsal imaj ve saygınlığın korunup geliştirilmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve kişisel davranışlarının yasal ve genel ahlâk kuralları içinde kalmasına özen gösterir.
Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
Çalışanlar, şirket işleriyle ilgili doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs ve kurumlardan borç kabul edemez.
Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, yazı yayınlanması ve konuşmacı olarak toplantılara katılım, iç düzenlemelerde belirlenen kurallar çerçevesinde ve genel müdür ve/veya yönetim kurulu başkanı onayıyla yapılabilir.
Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.
Şirketimiz daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.
Şirketimiz çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
Şirketimiz çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve engellilerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.
Şirketimiz, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma gibi psikolojik tacizlere maruz kalmasını cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz veya rahatsız edilmesini ya da bu ve buna benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez ve derhal disiplin tedbirlerini uygular.
Şirketimiz, ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Çalışan haklarına ilişkin yasalara saygı, gizlilik, fırsat eşitliği, sağlık ve iş güvenliği temel taşlarımızdır. Şirketimiz, tüm kişilere/kuruluşlara dil/din/ırk/cinsiyet/kültür/bakış açısı medeni hal ayrımı yapmaksızın eşit mesafededir. “Çocuk işçi, zorla ve zorunlu tutarak çalıştırmama” ilkesi gereğini her yerde yerine getirir ve takip ederiz. Şirketimizi ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeye kararlıyız.

Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğini göz ardı etmeden, engelli bireylerin toplumumuzun tüm fertleri ile eşit temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu gerçeği ile daha aktif roller üstlenmelerine yardımcı olmak hususunda üstümüze düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz.

Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği, yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, ücret, çalışma saatleri, fazla mesai hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde belirtilen çalışma saatlerine riayet ederek çalışanın rızası olmadan fazla çalışmanın yapılmadığı bir çalışma ortamı sunarız.
Çalışanlarımızın ortak çıkarlarını kolektif olarak ifade etmek ve savunmak için kendi aralarında etkileşim kurma ve örgütlenme/bir araya gelme hakkını da gözeterek endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan ‘bildirim kutuları’ kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir, bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır. Yasaların gerektirdiği düzenlemelere ve personellerden gelen bildirimlere uygun olarak sürekli gelişim faaliyetleri gerçekleştirilir.
Çalışanlarımız en değerli varlığımız ve onların güvenliğini sağlamak birincil önceliğimizdir. Güvenli iş ortamı olarak sektörümüzde örnek ve öncü bir kurum olmayı hedefliyoruz.
Şirket çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
Şirketimiz tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
Şirketimiz Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.
Şirketimiz temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.
Şirketimiz iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.
Şirket, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.
Şirket, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satın alımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.
Şirket, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde fırsat eşitliğini gözetir.
Şirketimiz, çalışanlarının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar.
Şirketimiz, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
Şirketimiz, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hâkim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.
Şirketimiz, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.

Cengiz YILMAZTÜRK
CEO


Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.